Now showing items 1-3 of 3

  • การบริหารระบบ (System administration) 

   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; ชูชัย ศรชำนิ; เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ; วิโรจน์ ณ ระนอง; ศรชัย เตรียมวรกุล; เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)