Now showing items 1-1 of 1

    • การให้บริการทันตกรรมแก่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา 

      สถาบันราชานุกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
      สถาบันราชานุกูล ได้จัดอบรมทันตบุคลากร ได้แก่ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ ในงานทันตกรรมสำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา โดยได้อบรมด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ เนื้อหาหลักสูตรสอนเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเก ...