Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาผลกระทบต่อบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ 

      สมนึก ศิริสุวรรณ; Somnuek Sirisuwan; แจ่มจันทร์ กิมาคม; วินัย อักษรแก้ว; วิศัย อักษรแก้ว; Jamchan Kimakhom; Winai Asonknew; Wisai Asonknew; โรงพยาบาลยะลา; Yala Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      การศึกษาผลกระทบต่อบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ (Descriptive and Analytic Epidemiological Study) ของผลกระทบจากภาวะวิกฤติต่อการให้บริการในสถานบริการทุกระดับของภาครัฐ ...