Now showing items 1-1 of 1

    • เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย 

      สมนึก อภิวันทนกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12-13)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...