Now showing items 1-2 of 2

  • สภาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชน 

   สมพร จันทระ; Somporn Chantara; ชิตชล ผลารักษ์; วีระ วงศ์คำ; ชมนาด พจนามาตร์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; Chitchon Palarak; Weera Wongkhom; Chomnard Potjanamart; Nongyao Udomwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการศึกษาสถาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชนได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นระยะประมาณ 8 เดือน คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 ถึง กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ...
  • หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

   ศุทธินี ดนตรี; ทิพวรรณ ประภามณฑล; สมพร จันทระ; ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   เอกสารนี้เป็นการทบทวนและประมวลองค์ความรู้ที่มีอยู่มานำเสนออย่างเป็นระบบ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นฐานข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เนื้อหาภายในประกอบด้วย หมอกควันกับมลพิษอากาศจากการเผาชีว ...