Now showing items 1-1 of 1

    • การสาธารณสุขไทย: ความไม่สมดุลของการพัฒนา 

      สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2551-12-04)
      การพัฒนาใด ๆ ย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ดังนั้นนักพัฒนาทั้งหลายควรหันมาเน้นการพัฒนาที่เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงได้ตรงกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นถึงความต้องการ ...