Now showing items 1-2 of 2

  • การติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่เลือกรับการรักษาแบบไม่ฟอกไต 

   อำนวยพร แดงสีบัว; Amnuayporn Daengsibua; อัจฉราวรรณ โตภาคงาม; Acharawan Topark-ngarm; สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์; Sajja Tatiyanupanwong; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
   การรักษาแบบฟอกไตเป็นทางเลือกหลักของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยส่วนหนึ่งปฏิเสธการฟอกไตและเลือกการรักษาแบบไม่ฟอกไต ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิกของการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ...
  • การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต,ระดับการทำงานของไตก่อนการฟอกไต ต่ออัตราการเสียชีวิตและภาระต่อเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยการติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้า 

   เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์; Kearkiat Praditpornsilpa; ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์; Paweena Susantitaphong; ธนันดา ตระการวนิช; Tananda Takarnvanich; มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์; Monchai Siribumrungwong; อนันต์ เชื้อสุวรรณ; สุรัตน์ ทรงพานิช; Surat Songpanich; พิเชฐ หล่อวินิจนันท์; Pichet Laowanichnan; วีรวัฒน์ พานทองดี; Weerawat Pantongdee; สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์; Sajja Tatinupanwong; พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ; Pisit Intarawongchot; ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ; Pakorn Tungkasereerak; ธีรพล สุขมาก; Teerapol Sukmak; กัตติกา หาลือ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-02)
   ที่มาของการศึกษา อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะไตเรื้อรังเพิ่มมากในประเทศไทยจากการเพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วย non-communicable disease หรืออาจเกิดจากการเริ่มให้การรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะท้ายๆ ด้วยการบำบัดทดแทนไตไม่เหมาะสม ...