Now showing items 1-10 of 10

  • การคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; ลลิตยา กองคำ; วรางคณา วรราช; สัญญา ศรีรัตนะ; กฤษฎา ว่องวิญญู (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์การคงอยู่ในชนบทของแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Rural Doctors: CPIRD) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี 2554 ...
  • การคงอยู่ในชนบทและในราชการของแพทย์ภายหลังการเพิ่มค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่ชนบท 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; สัญญา ศรีรัตนะ; กฤษฎา ว่องวิญญู; จิราภรณ์ หลาบคำ; วรางคณา วรราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการคงอยู่ในชนบทของแพทย์ภายหลังการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในปี 2552 เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทราบรูปแบบการเคลื่อนย้ายของแพทย์ในระหว่างปี 2544-2554 ...
  • การสำรวจการใช้ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลในประเทศไทย 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; สัญญา ศรีรัตนะ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2548)
   การศึกษานี้เป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้และการลงทุนในระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยการส่งแบบสอบถามผู้แทนอย่างน้อย ๒ คนของโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ...
  • ความเห็นของผู้ให้บริการต่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก : กรณีศึกษาระบบสารสนเทศ 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; สัญญา ศรีรัตนะ; หทัยชนก สุมาลี (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2548)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่สำคัญต่อโรงพยาบาลซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาลาล (Hospital Accrediation , HA) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อนำมาประกอ ...
  • จะดึงดูดแพทย์จบใหม่ไปทำงานที่ชนบทได้อย่างไร: การใช้เครื่องมือทดลองการตัดสินใจเลือกงาน 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; ฑิณกร โนรี; สัญญา ศรีรัตนะ; อภิชาติ จันทนิสร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทนั้นต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ปัจจุบันมีแพทย์เข้าไปทำงานในชนบททุกปี แต่อัตราแพทย์ลาออกจากชนบทมีประมาณ 11% จึงจำเป็นที่จะต้องมีการค้นหาวิธีที่จะดึงดูดและธำรงรักษาแพทย์ในพื้นที่ชนบท ...
  • ชุดสิทธิประโยชน์การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจูงใจบุคลากรในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; อภิชาติ จันทรนิสร์; สัญญา ศรีรัตนะ; กฤษฎา ว่องวิญญู; จิราภรณ์ หลาบคำ; วรางคณา วรราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   สถานการณ์ความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้ระบบบริการสุขภาพมีความต้องการกำลังคนมากขึ้น นโยบายการลดกำลังคนภาครัฐส่งผลให้ระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขเผชิญปัญหาการขาดแรงจูงใจกำลังคนเข้าสู่ระบบสุขภาพ การศึกษานี้ ...
  • ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   ยศ ตีระวัฒนานนท์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สัญญา ศรีรัตนะ; ทวี รัตนชูเอก; ทวีสิน ตันประยูร; ชัยเวช ธนไพศาล; ธำรง ตรรกวาทการ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2548)
   ปัจจุบันสัดส่วนการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยกล้องในประเทศไทยมีน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศทั้งนี้เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการให้บริการ จึงศึกษาเพื่อหาต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่า ...
  • ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่ 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิชช์ เกษมทรัพย์; อภิชาติ จัทนิสร์; สัญญา ศรีรัตนะ; กฤษดา ว่องวิญญู (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการขาดแคลนแพทย์ในชนบท งานวิจัยนี้จึงศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่ทำให้แพทย์เลือกงานในชนบท โดยการเก็บข้อมูลของบัณฑิตแพทย์กลุ่มที่สำเร็จการศึกษาในปี ...
  • ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ 

   ยศ ตีระวัฒนานนท์; ฐิติมา สุนทรสัจ; สัญญา ศรีรัตนะ; ปรัศนี ทิพโสถิตย์; วัชรา ริ้วไพบูลย์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2546)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการทำเวชปฏิบัติของสูติแพทย์ฝากครรภ์พิเศษทั้งในมุมมองของผู้ใช้และแพทย์ผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพและความเชื่อมั่นต่อบริการของหญิงที่ไม่ฝากครรภ์พิเศษ ...
  • แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔) 

   ยศ ตีระวัฒนานนท์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สัญญา ศรีรัตนะ; ปรัศนี ทิพยโสภติ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2546)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในช่วง ๑๒ ปี ระหว่าง ๒๕๓๓-๒๕๔๔ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศจำนวนสองครั้งในปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๕ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ multi-stage ...