Now showing items 1-1 of 1

    • ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาในเขตเมือง 

      นพพล วิทย์วรพงศ์; Nopphol Witvorapong; สันต์ สัมปัตตะวนิช; San Sampattavanija; ธนะพงษ์ โพธิปิติ; Tanapong Potipiti; ธานี ชัยวัฒน์; Thanee Chaiwat; พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์; Pacharasut Sujarittanonta; ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง รวม 375 คน ระเบียบวิธีวิจัย คือ การทดลองภาคสนาม ...