Now showing items 1-1 of 1

    • กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ 

      นัยนา หนูนิล; Naiyana Noonil; สายฝน เอกวรางกูร; Saifon Aekwarangkoon; เรวดี เพชรศิราสัณห์; Rewwadee Petsirasan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
      การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ โดยใช้แนวคิดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ...