Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

      จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
      ปัจจุบันการกระจายอำนาจด้านสุขภาพยังมีความก้าวหน้าไม่มากพอ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปประเทศ สวรส.จึงได้ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อค้นพบและเรียบเรียงข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา ...