Now showing items 1-7 of 7

  • Brain-Mind-Behaviour related health problems in the southern part of Thailand 

   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitri Assanangkornchai (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   Due to the rapid social and economic growths in Thailand, the country overall has reached the Millennium Development Goals (MDGs) before the expected deadline of 2015. However, disparities in the development are found among ...
  • การทบทวนขอบเขตและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการล่าสุดของนโยบายด้านกัญชา และผลกระทบของนโยบายอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศที่ใช้นโยบายนี้ 

   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitri Assanangkornchai; วิทย์ วิชัยดิษฐ; Wit Wichaidit; สุกัญญา สมะดอเล๊าะ; Sukanya Samadoloh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-06)
   รายงานฉบับนี้เป็นผลของการทบทวน สังเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมกัญชา และผลกระทบของการออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ (Recreational Cannabis Legalization) ในต่างประเทศ ...
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราและพฤติกรรมการบริโภคสุราในวัยรุ่นไทย ปี พ.ศ. 2550-2560 โดยใช้ Spatiotemporal analysis 

   พลเทพ วิจิตรคุณากร; Polathep Vichitkunakorn; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitri Assanangkornchai; กนิษฐา ไทยกล้า; Kanittha Thaikla; สุพีชา รุ่งเรือง; Supeecha Rungruang; ซูไฮมี บูยา; Suhaimee Buya; วรางคณา ด้วงแป้น; Warangkhana Duangpaen; วรินทร บุญญานุกูล; Warintorn Bunyanukul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-10)
   ปัจจุบัน วัยรุ่นกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักทางการตลาดของธุรกิจสุรา โดยสังเกตได้จากโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามช่องทางหลักการเข้าถึงสุราของวัยรุ่นก็ยังคงเป็นการซื้อผ่านทางช่องทางกายภาพ ...
  • การศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย 

   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitri Assanangkornchai; กนิษฐา ไทยกล้า; Khanittha Thaikla; มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ; Muhammad Fahmee Talib; สุชาดา ภัยหลีกลี้; Suchada Paileeklee; ศยามล เจริญรัตน์; Sayamol Charoenratana; ดาริกา ใสงาม; Darika Saingam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   นับตั้งแต่การออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และการนิรโทษการครอบครองกัญชา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ...
  • การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; อโนชา หมึกทอง; ถนอมศรี อินทนนท์ (เครือข่ายวิชาการวิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551-11)
   การดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ เป็นปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขที่สำคัญที่พบมากขึ้นในวัยรุ่นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่วัยรุ่นนิยมใช้มากที่สุด และทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย ...
  • มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ : รายงานการทบทวนองค์ความรู้ 

   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitree Ausanangkornchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ การป้องกันและรักษา ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันขั้นปฐมภูมิ (Primary prevention) เน้นที่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีทั้งผู้ที่ไม่ดื่มสุรา ผู้ที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง และผู้ที่ติดสุรา ...
  • สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ. 2550 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; มานพ คณะโต; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; นพดล กรรณิกา; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; อุษณีย์ พึ่งปาน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11-20)
   โครงการสำรวจครัวเรือนระดับชาติเพื่อประมาณการจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีพ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการจำนวนประชากรที่เคยใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรค บุหรี่ และเครื่อง ...