Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิบัติตามแนวจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย 

      สาวิตรี เทียนชัย; Savitree Teanchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
      การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ...