Now showing items 1-2 of 2

  • ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล 

   Jadej Thammatacharee; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สาหร่าย เรืองเดช; Sarai Rueangdej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษาวิจัยเรื่องตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยในกับคุณลักษณะของโรงพยาบาล เป็นการศึกษาถึงตัวชี้วัดทางคุณภาพของหน่วยบริการจากข้อมูลผู้ป่วยใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบตัวชี้วัดซึ่งมีการใช้ในการประเมินคุณภาพของหน่วยบริ ...
  • รหัสโรคและรหัสผ่าตัด หัตถการในประเทศไทย 

   ไชยยศ ประสานวงศ์; Chaiyos Prasanwong; สาหร่าย เรืองเดช; สันติ โลกเจริญลาภ; วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล; ชัยวัฒน์ พันธรัศมี; มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษาสถานการณ์การให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการที่เป็นจริงในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาอันเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการต่อไป การศึกษาประกอบด้วยการสำรวจสถานกา ...