Now showing items 1-9 of 9

  • กงล้อที่เคลื่อนไป 1 รอบปี (กันยายน 2552-สิงหาคม 2553) จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2 มติ7 

   ดารณี อ่อนชมจันทร์ (สถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-08)
   การส่งเสริมพัฒนางานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกของไทยเรา แม้จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๒๐ ปี จนมีแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ...
  • การดำเนินงานระดับนโยบาย 

   อำพล จินดาวัฒนะ; สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล; วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ประทีป ธนกิจเจริญ; ศิริพร กัญชนะ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   อำพล จินดาวัฒนะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
  • ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตจะดีขึ้น 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; ทิพิชา โปษยานนท์; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556-07-08)
  • ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตอาจมีทั้งดีขึ้นและแย่ลง 

   สุรชัย สถิตคุณารัตน์; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556-07-08)
  • ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตอาจแย่ลง 

   อังคาร วงษ์ดีไทย; อนุศักดิ์ สุภาพร; สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตกรรมแห่งชาติ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556-07-08)
  • ภาพอนาคตระบบสุขภาพ 

   สุชาต อุดมโสภกิจ; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; ทิพิชา โปษยานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพยุคใหม่ เป็นความท้าทายต่อองคาพยพในระบบสุขภาพที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิม ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอันส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุ ...
  • แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550-2559 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ฑิณกร โนรี; นงลักษณ์ พะไกยะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; ไม่มีข้อมูล (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, 2552-11)
   ประเทศไทยมีความพยายามผลักดันการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมายาวนาน จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่าประเด็นกำลังคนด้านสุขภาพมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงสาธาร ...