Now showing items 1-4 of 4

  • พลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; Health Systems Research Institute; National Health Security Office; National Health System Reform Office; Thai Health Promotion Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ...
  • พลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 3 พัฒนาการของระบบบริการ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; Health Systems Research Institute; National Health Security Office; National Health System Reform Office; Thai Health Promotion Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ...
  • พลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 4 การบริหารระบบ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; Health Systems Research Institute; National Health Security Office; National Health System Reform Office; Thai Health Promotion Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ...
  • ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย 

   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-08)
   เอกสารประกอบการประชุม ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย วันที่ 15-17 สิงหาคม 2543 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย หมวด ก ปัญหาสุขภาพ 1. สถานะสุขภาพของคนไทย 2. สุขภาพวัยเด็ก 3. ผู้สูงอายุ ...