Now showing items 1-1 of 1

    • วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย 

      ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; Pathom Sawanpanyalert; สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เป็นการทบทวนวิวัฒนาการของการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินงานควบคุมโรคทั ...