Now showing items 1-3 of 3

  • การศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลสถิติสาธารณสุข 

   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550-03)
   เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ ระบบการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป และระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงบริหาร เพื่อให้นักวิชาการ ...
  • ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติสาธารณสุขภายใต้แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ 

   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   เนื่องจากกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีความต้องการให้การมีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหาร นักวิเคราะห์ และประชาขนทั่วไป โดยระบบทำการรวบรวมข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข ...
  • สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   รายงานฉบับนี้เป็นผลงานของเครือข่ายนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 3 ในปี 2546-2547 ประกอบด้วยนักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการจัดเตรียม สำรวจเก็บข้อมูล ...