Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข 

      มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ยศ ตีระวัฒนานนท์; สิรินทร์ นาถอนันต์; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; จอมขวัญ โยธาสมุทร; เชิญขวัญ ภุชงค์; วันทนีย์ กุลเพ็ง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2552-01)
      จากการที่ทรัพยากรทางสุขภาพมีอยู่อย่างจำกัด หลักการด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของเทคโนโลยีทางการแพทย์และนโยบายสาธารณสุขมากขึ้นทั้ ...