Now showing items 1-2 of 2

  • การสำรวจความคิดเห็น และความนิยมต่อรายการ ชีวิตที่ออกแบบได้: Design for Life 

   สิรินทร พิบูลภานุวัธน์; ธีรพงษ์ บุญรักษา; สุนิดา ศิวปฐมชัย; สุภาพร ฤดีจำเริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
   รายการชีวิตที่ออกแบบได้ : Design for Life” นี้เป็นรายการสารคดีเกี่ยวกับระบบสุขภาพในสังคมไทย ผลิตโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30-12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) รวมทั้งสิ้น 47 ...
  • การเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงานสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นของนักสื่อสารสุขภาพ 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; สุนิดา ศิวปฐมชัย; สิรินทร พิบูลภานุวัธน์; พัชรินทร์ เกตุจำนงค์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-10)
   จากการที่โครงการวิจัยการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดําเนินงาน และการขยายผลได้ดําเนินงานสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นขึ้นในจังหวัดแพร่และจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ...