Now showing items 1-4 of 4

  • กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

   ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์; Tippawan Lorsuwannarat; สันติชัย อินทรอ่อน; สุขยืน เทพทอง; Suntichai Inthornon; Sookyuen Tepthong (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547)
   รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ โดยนำแนวความคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิค TOWS Martix มาใช้ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาได้เสนอกลยุทธ์ 4 ทางเลือก คือ ...
  • การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

   สันติชัย อินทรอ่อน; Santichi Intaraoon; จริยา บุณยะประภัศร; สุขยืน เทพทอง; Suriya Bunyaphaphason; Sukyuen Tapthong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การวิจัยเรื่อง การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และ 2) เพื่อการวางแผนในการจัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ...
  • การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉบับที่ 1: ผลการดำเนินโครงการ 

   ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์; สุขยืน เทพทอง; ภาคภูมิ ฤกขะเมธ; ชลิต ศานติวรางคณา; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12-22)
   โครงการ “การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)” มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการองค์การของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพก ...
  • การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ฉบับที่ 2: แนวทางการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์; สุขยืน เทพทอง; ภาคภูมิ ฤกขะเมธ; ชลิต ศานติวรางคณา; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12-22)
   รายงานฉบับนี้เป็นการถอดประสบการณ์การจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่งที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สสจ. นครราชสีมา สสจ.ลพบุรี สสจ. อ่างทอง สสจ.สุโขทัย สสจ.นครปฐม สสจ.อุบลราชธานี และ สสจ.กระบี่ เพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำ ...