Now showing items 1-3 of 3

  • การดำเนินการ อุปสรรคและความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศไทยในการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรค 

   อะเคื้อ อุณหเลขกะ; Akeau Unahalekhaka; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; Suchada Lueang-a-papong; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; Jittaporn Chitreecheur (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-12)
   การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย บุคลากรและโรงพยาบาล การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการ อุปสรรคและความต้องการการสนับสนุนของโรงพยาบาลในประเทศไทยในการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรค ...
  • การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย 

   อะเคื้อ อุณหเลขกะ; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-12)
   โครงการวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อดื้อยาที่เหมาะสมที่หออภิบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลระดับทุติภูมิและตติยภูมิสามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ...
  • ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกี่ยวกับชุดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

   พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ; Pornpan Sabpaiboonkit; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; ชมนาด พจนามาตร์; ชลอศรี แดงเปี่ยม; Suchada Hueangahpapong; Chomnard Potjanamart; Chalorsri Dangpiam (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับชุดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ประชากรในการวิจัยมี 2 กลุ่ม กลุ่มผู้รับบริการ คือผู้ป่วยเบาหวานทุกคนที่มีภูมิลำเนาใ ...