Now showing items 1-1 of 1

    • การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย 

      อะเคื้อ อุณหเลขกะ; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-12)
      โครงการวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อดื้อยาที่เหมาะสมที่หออภิบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลระดับทุติภูมิและตติยภูมิสามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ...