Now showing items 1-1 of 1

    • Thailand National Birth Defect Registry 

      สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2557-09-05)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี