Now showing items 1-2 of 2

  • คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ 

   ศรีราชา เจริญพานิช; Sriracha Charoenparij; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; สุธรรม ปิ่นเจริญ; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Somsak Chunharas; Daniel Kraushaar; Sutham Pinjaroen; Paiboon Suriyawongpaisarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ การพัฒนาด้านการสื่อสาร ลดความซับซ้อนของการบริหารจัดการ ส่งเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโรงพยาบาล การเป็นที่พึ่งของประชาชน พัฒนาการจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาองค์ความรู้ ...
  • หนึ่งทศวรรษหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : คนไทยได้อะไร 

   สุธรรม ปิ่นเจริญ (University Hospital Network, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร