Now showing items 1-20 of 59

  • CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Ernst Tenambergen (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเดิมเป็นบทบาทที่ใช้ในนามของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ฐานะที่เป็นองค์กรบริหารจัดการและพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้คำใหม่ในความหมา ...
  • การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chumharas; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การกระจายบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ ในอดีต ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรเป็นสามกลุ่มเหลักที่ต้องใช้ทำงานให้กับภาครัฐเมื่อจบการศึกษา ...
  • การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; สตางค์ ศุภผล; ทัศนีย์ ญาณะ; รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; พฤกษา บุกบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-11)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเป็นแผนงานวิจัยหนึ่งที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นกลไกสำคัญ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในกา ...
  • การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญานะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ; ไม่มีข้อมูล; สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน; สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์; รวิวรรณ เผ่ากัณหา; วัชริน สินธวานนท์; เกษม เวชสุทธานนท์; ทัศนีย์ ญาณะ; พฤกษา บุกบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-01)
  • การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทียบเทียน; นภาพร โสวัฒนางกูร; สุรศักดิ์ สุนทร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12)
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของงานวิจัยเหล่านี้กลับถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ...
  • การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn; Barbara Starfield (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   บริการปฐมภูมิเป็นกิจกรรมสำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย การศึกษานี้จึงดำเนินขึ้นเพื่อประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทย จากมุมมองของผู้ให้บริการในพื้นที่ ...
  • การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานเวชปฏิบัติทั่วไป 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญานะ; สายศิริ ด่านวัฒนะ; ไม่มีข้อมูล; สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน; สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, 2552-10)
   การจัดประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ “ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ...
  • การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supatra Srivanichakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เกิดจากผู้ใช้บริการมากกว่าครึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเมือง แม้มีปัญหาสุขภาพที่สถานพยาบาลและแพทย์ทั่วไปสามารถบริการได้ ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทาง แต่เมื่อไปรักษาที่หน่วยแพทย์ใกล้บ้านแล้วไม่ทุเลา ...
  • การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยะดา ประเสริฐสม; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; ทัศนีย์ ญาณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนของตนเองตามสถานการณ์และความสนใจของพื้นที่ ทั้งในระดับอำเภอ ระดับศูนย์สุขภาพชุมชน ...
  • การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

   เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; กุศล สุนทรธาดา; เสาวภา พรสิริพงษ์; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์; พัตธนี วินิจจะกูล; วราพร ศรีสุพรรณ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Kriengsak Thamma-Aphiphol; Kusol Soonthorndhada; Saowapa Pornsiripongse; Virapun Wirojratana; Pattanee Winichagoon; Waraporn Srisupan; Supattra Srivanichakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การวิจัยนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมของกลไกต่างๆ ในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จิตอาสา ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน พระ ครู ...
  • การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

   สุมาลี ประทุมนันท์; กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล; วรลักษณ์ ศรีใย (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน( สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-05)
  • การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn; ณัฐพร สุขพอดี; เยาวรัตน์ ศุภกรรม; รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2537)
   การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะของผู้มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในด้านการ กระจายของที่พักอาศัย ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
  • คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ลัดดา ดำริการเลิศ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทรานนท์ (กระทรวงสาธารณสุขสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
   นโยบายด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้รับการขานรับจากผู้คนในแวดวงสุขภาพ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพราะเห็นว่าการพัฒนารพ.สต. เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญใ ...
  • คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ณภากุล โรจนสุภัค; นิพัธ กิตติมานนท์; รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์; เกษม เวชสุทธานนท์; พรรณี ทิพย์ธราดล; สตางค์ ศุภผล; ภัชราภรณ์ ถาบุตร; สิวพร ประเสริฐสุช; การุณย์ หงษ์กา; ทัศนีย์ ญาณะ; สุธี สุดดี; อภิรดี ศรีวิจิตกมล; เยาวเรศ วิสูตรโยธิน; จุติพร ผลเกิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-05)
   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนทำงานเบาหวานในระบบบริการและผู้สนใจเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสนับสนุนการป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ ...
  • งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-07-16)
  • งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; กันยา บุญธรรม; ทัศนีย์ ญาณะ; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; กฤษณา คำมูล; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553-10)