Now showing items 1-1 of 1

    • ประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 

      จิรัญญา มุขขันธ์; Jiranya Mookkan; วรรณศรี รักสะอาด; อนัญญา เดชสุภา; สิทธิชัย ทองบ่อ; สุพัตรา สายเชื้อ; สมคิด ศรประสิทธิ์; โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมด้านความร่วมมือในการรับประทานยา ความร่วมมือในการรับประทานอาหารและความร่วมมือในการปฏิบัติตัว การเกิดภาวะแทรกซ้อนและปัญหารายบุคคลของผู้ป่ว ...