Now showing items 1-2 of 2

  • รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย 

   สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ; Suttilak Smitasiri; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; สุพัตรา อติโพธิ; Prasit Leerapan; S. Atibodhi; คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce); สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ในปัจจุบันรัฐเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและเป็นโอกาสในการสร้างสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงสร้างของระบบวิจัยสุขภ ...
  • สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุ 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; สุพัตรา อติโพธิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้มประชากรสูงอายุไทยและแสดงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อประกอบการเสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว วีธีการศึกษาส่วนแรกเป ...