Now showing items 1-2 of 2

  • บทคัดย่อผลงาน R2R ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา; นิลุบล คุณวัฒน์; สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
   รวมบทคัดย่องานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การบริการระดับปฐมภูมิ การบริการระดับทุติยภูมิ ...
  • บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข 

   พรเทพ ศิริวนารังสรรค์; Porntep Siriwanarangsan; อำนวย กาจีนะ; อรสา โฆวินทะ; สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม; กรรณิกา เรืองเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข การวิเคราะห์สถานการณ์บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนความพร้อมของทรัพยากร ...