Now showing items 1-4 of 4

  • Scenarios Planning 

   สุรชัย สถิตคุณารัตน์; Surachai Sathitkunarat (ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556-07-08)
  • การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย 

   นเรศ ดํารงชัย; เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู; สุรชัย สถิตคุณารัตน์; พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์; พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว; กิตติพงษ์ เกิดน้อย (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเด็นด้านกฎหมายและระบบการชันสูตรพลิกศพที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยได้การผนวกวิธีการมองอน ...
  • การสำรวจแนวโน้มปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบสุขภาพ โดยวิืธี Real-time Delphi Survey 

   สุรชัย สถิตคุณารัตน์ (ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ., 2556-07-08)
  • ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตอาจมีทั้งดีขึ้นและแย่ลง 

   สุรชัย สถิตคุณารัตน์; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556-07-08)