Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานของ CUP บรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

      สุรพงษ์ ชาวงษ์; Suraphong Chawong; สงัด เชื้อลิ้นฟ้า; Sangud Chualinfa; ระเบียบ วัฒนดตรีภพ; Rabeab Wattanatripob; จริยา แวงวรรณ; Jareeya Wangwan; สุภาพ บุญสา; Supap Bunsa; ทิพวรรณ มุ่งหมาย; Tipavan Mungmay (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังไปตลอดชีวิต การรักษาเบาหวานที่จะได้ผลดีต้องมีการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย โดยการผสมผสานการดูแลของทีมสุขภาพและศาสตร์ของบริการ การทำงานครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสาน ...