Now showing items 1-1 of 1

    • การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน ปีที่ 2 

      เดือนเพ็ญ จาปรุง; Deanpen Japrung; ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล; ขุนเสก เสกขุนทด; ประภาศิริ พงษ์ประยูร; ชยาชล อภิวาท; วิรียา เชาจิรพันธุ์; ศศินี บุณยรัตพันธุ์; พิมพ์ณภัทร ปริมิตร; จักรพงศ์ ศุภเดช; สุรศักดิ์ เนียมเจริญ; ธิติกร บุญคุ้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
      การติดตามภาวะเบาหวานทำได้ โดยการวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ร่วมกับการวัดปริมาณน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนฮีโมโกลบิน (HbA1c) อย่างไรก็ตามการวัดปริมาณน้ำตาลทั้งสองแบบ ต่างก็มีข้อจำกัด เช่น การวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ขึ้นอยู่กับอา ...