Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

   พัทธรา ลีฬหวรงค์; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ลี่ลี อิงศรีสว่าง; นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร; รุ่งนภา คำผาง; วรัญญา รัตนวิภาพงษ์; ทรงยศ พิลาสันต์; สุรสันต์ วิเวกเมธากร; รักมณี บุตรชน; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554)
   เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นสิ่งที่ระบบสุขภาพทั่วโลกควรให้ความสำคัญเพราะนอกจากจะทำให้ประชากรมีสุขภาพดี ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูสภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ป ...
  • การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์ 

   อุษณา ตัณมุขยกุล; Utsana Tonmukayakul; สุรสันต์ วิเวกเมธากร; Surasan Vivekmethakorn; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   การเสริมไอโอดีนในหญิงมีครรภ์เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชนไทย การศึกษานี้ดำเนินการเพื่อสำรวจความคิดเห็นของสูติแพทย์ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ในหญิงมีครรภ์ ...