Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

      วารุณี จิตอารี; Warunee Chitaree; สุรัตน์ หงห์สิบสอง; คนึงนุช สังกากาศ; Surat Hongsisong; Khnuenit SangKhaKhat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการทำการเกษตรในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อประโยชน์ในทางการเพิ่มปริมาณผลผลิต ลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม เพื่อให้สามารถจำหน่ายและแข่งขันในท้องตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปริ ...