Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินและพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; Surakiat Achananupap; เนตรนภา ขุมทอง; สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย; ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การประเมินและพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง การวิจัยนี้ได้ดำเนินการในรูปแบบ action research ในเขตอำเภอโคกสำโรง (จ.ลพบุรี) และอำเภออุทัย (จ.พระนครศรีอยุธยา) โดยในช่วงแรกมีการประเมินสถานการณ์ พบว่า ความชุกของโรคคว ...
  • ทิศทางการจัดการระบบสุขภาพ 

   สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย (สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง วันที่ 1 สิงหาคม ...