Now showing items 1-3 of 3

  • กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพหุภาคีในการร่วมปฏิบัติการเพื่อลดการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชในจังหวัดพิจิตร 

   สุรเดช เดชคุ้มวงศ์; Suradej Dejkumwongse; สมนึก แจ่มจำรัส; สุนทร ตุตะพะ; จารุภา เหลาหพจนารถ; สุนีย์ สุขสว่าง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพหุภาคีในการร่วมปฏิบัติการเพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชในจังหวัดพิจิตร การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ เงื่อนไข ปัจจัยและกระบวนการเชิงระบบ ...
  • การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร 

   สุรเดช เดชคุ้มวงศ์; Suradech Dechkumwong; ณัฎฐรุจจี มูลเมือง; จิตาภา นาคแก้ว; พินิจ พรหมจาก; ยุทธนา รุ้งศรีทอง (สำนักงานสาธารณสุข, 2541)
   การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการบริการ การบริหารและเพื่อเป็นแนว ...
  • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์; Narong Sahamaethapt; สุรเดช เดชคุ้มวงศ์; ดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล; พิทักษ์ เอมสวัสดิ์; อุบลรัตน์ สวนเศรษฐ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, 2540)
   บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตรการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานะทางการเงิน ...