Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี พ.ศ. 2540 

      วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์; Weerapan Supanchaimat; สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์; สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ธานินทร์ หอมปลื้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะของผู้มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในด้านการ กระจายของที่พักอาศัย ...