Now showing items 1-2 of 2

  • การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; สุวารี เตียงพิทักษ์; กัญจนา ติษยาธิคม; ภาสกร สวนเรือง; จิตปราณี วาศวิท; ทวีศรี กรีทอง; รังสิมา ปรีชาชาติ; พัชนี ธรรมวันนา; ชาฮีดา วิริยาทร (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2553-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านนี้ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มสถานก ...
  • แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539) 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; วงเดือน จินดาวัฒนะ; สุวารี เตียงพิทักษ์; อุทัย ม่วงศรีเมืองดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5 - 6 - 7 ( พ.ศ. 2525 - 2539 )งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินว่าในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-7 (2525-2539) มีแบบแผนการจัดงบประมาณส ...