Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดกระบวนการสร้างแนวร่วมการทำงานของสถานจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคเหนือในอนาคต 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Senarat; ชมนาด พจนามาตร์; สุสัณหา ยิ้มแย้ม; Chomnard Potjanamart; Susanha Yimyaem (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นต่อประเด็นสุขภาพ ระบบสุขภาพและพลวัตรทางการเมืองและสังคมเมืองและสังคมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการวิจัยสุขภาพที่ตอบสนองต่อพลวัตรระบบสุขภาพภาคเหนือ ...
  • การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 

   สุสัณหา ยิ้มแย้ม; Susunha Yimyam; ชฤทธิ์ มีสิทธิ์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การประมวลผลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์แรงงานนอกระบบและผลกระทบต่อสุขภาพ ...
  • รูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Saenarat; วิจิตร ศรีสุพรรณ; ประคิณ สุจฉายา; วิภาดา คุณาวิกติกุล; สุสัณหา ยิ้มแย้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาภาคเหนือนี้ ได้ใช้แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ...