Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์การสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพ (พ.ศ. 2547-2548) 

      ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ; สุอังคณา แก้วบุญเรือง (อุษาการพิมพ์, 2548)
      ระบบสื่อสารสุขภาพนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เพิ่มศักยภาพการรับรู้/เรียนรู้ในเรื่องสุขภาพ และรัฐจะต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนรับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพทั่วถึง ซึ่งหมายรวมถึงการจัดระบบบริการข้อมูลข่า ...