Now showing items 1-2 of 2

  • การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย 

   วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; วิชัย เอกพลากร; รัชดา เกษมทรัพย์; หทัยชนก พรรคเจริญ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554-06)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2 นี้ ดำเนินการโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการผนวกการสำรวจ การบริโภคอาหารของประชาชนไทย ไว้ในการสำรวจสุขภาพฯ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก 

   ลัดดา เหมาะสุวรรณ; วิชัย เอกพลากร; นิชรา เรืองดารกานนท์; ปราณี ชาญณรงค์; ภาสุรี แสงศุภวนิช; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ศักดา พรึงลำภู; หทัยชนก พรรคเจริญ; สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เป็นการสำรวจที่ครอบคลุมถึงการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและการตรวจสารตัวอย่างด้วย ทำให้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยได้ข้อมูลที่มีจุดแข็งคือ เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมู ...