Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่อนพิบูลย์ 

      ยุทธนา ศิลปรัสมี; Yuttana Sinlapratsamee; ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ; วิไลวรณ พุทธพฤกษ์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; Walailak University; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์; เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์; องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์; อำเภอร่อนพิบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบปัญหาการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารหนูสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเป็นพิษและอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ พบชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคพิษสารหนู ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ...