Now showing items 1-7 of 7

  • การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 

   ปรียนุช ชัยกองเกียรติ; อติญาณ์ ศรเกษตริน; รุ่งนภา จันทรา; มาริสา สุวรรณราช; กิตติพร เนาว์สุวรรณ; รัถยานภิศ พละศึก; ยุพาวดี ขันทบัลลัง; โสภิต สุวรรณเวลา; สิรินภร ศุกรวรรณ; ภาซีน่า บุญลาภ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01)
   งานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ 1) สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 และการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ทำวิจัย ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) และผู้บริหารในการนำงาน ...
  • การศึกษาทิศทางการผลิตกำลังคนสายสาธารณสุขภายใต้การผลิตของหน่วยงานสถาบันพระบรมราชชนก 

   กฤษดา แสวงดี; Krisada Sawaengdee; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Ratchatarom; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Srakshetrin; ศุทธินี วัฒนกูล; สุรศักดิ์ สุนทร; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; รุ่งนภา จันทรา; ศรีจันทร์ พลับจั่น; นภชา สิงห์วีรธรรม; แสงโฉม ถนอมสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   จากการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ การผลิตกำลังคนที่มีคุณลักษณะขีดความสามารถในการทำหน้าที่จึงควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนากำลังค ...
  • การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; กฤษดา แสวงดี; Krisada Sawaengdee; Benjaporn Rajataram; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; Kamolnat Muangyim; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์; Wiriya Phokhwang-Just; ศุทธินี วัฒนกูล; Suttini Wattanakul; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; ศรีจันทร์ พลับจั่น; Srijan Pupjain; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; เบญจพร รัชตารมย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณาแบบผสมโดยทำการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาระงานและปัจจัยกำหนดผลิตภาพ 2) ศึกษาความสอดคล้องของภาระงานกับอัตรากำลังบุคลากรที่มี และ3) สังเคราะห์ข้อเสนอเช ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทของวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรสาธารณสุขสำหรับการสนับสนุนทีมหมอครอบครัว 

   อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongpeth; วารุณี เกตุอินทร์; Varunee Ketin; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Rajataram; บุญเรือง ขาวนวล; Bunrean Kaonuan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายคลินิกหมอครอบครัวเพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ และผลักดันให้มีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ทำให้มีการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเข้า ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในบริบทคลินิกหมอครอบครัว: กรณีศึกษา PCC ในจังหวัดเพชรบุรี 

   อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongphet; วารุณี เกตุอินทร์; Varunee Ket-in; ณัฐพร อุทัยธรรม; Nattaporn Utaitum; สุปราณี หมู่คุ่ย; Supranee Mookui; ทิพวัลย์ มีทรัพย์; Thipawan Meesub (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-07)
   การพัฒนาแนวทางการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในบริบทคลินิกหมอครอบครัวเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภ ...
  • คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง 

   อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongphet; วารุณี เกตุอินทร์; Varunee Ket-in; ณัฐพร อุทัยธรรม; Nattaporn Utaitum; สุปราณี หมู่คุ่ย; Supranee Mookui; ทิพวัลย์ มีทรัพย์; Thipawan Meesub (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและเพิ่มกิจกรรมทางกาย การใช้ยา การจัดการความเครียด ...
  • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Srakshetrin; เพ็ญศรี ทองเพชร; สมหมาย คชนาม; อัจริยา วัชราวิวัฒน์; จรัสพงษ์ สุขกรี; งามนิตย์ รัตนานุกูล; สมศักดิ์ ชอบตรง; Pensi Thongphet; Sommai Kochanam; Atjariya Vatchalavivat; Jaruspong Sukgree; Ngamnit Ratananugool; Somsak Choptong; วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยศึกษาจากประชาชนในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได ...