Now showing items 1-5 of 5

  • การตรวจคัดกรองโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับในหญิงตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงและการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก การรักษาแบบสุ่มตัวอย่างในต่างโรงพยาบาล 

   วิสาข์สิริ ตันตระกูล; Visasiri Tantrakul; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; Ammarin Thakkinstian; อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์; Aroonwan Preutthipan; อติพร อิงค์สาธิต; Atiporn Ingsathit; พัญญู พันธุ์บูรณะ; Panyu Panburana; สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ; Somprasong Liamsombut; สุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม; Surasak Jantarasaengaram; ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์; Siwaporn Lertpongpiroon; ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล; Prapun Kittivoravitkul; ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์; Nutthaphon Imsom-Somboon; พุ่มพวง จิรากุล; Poompoung Chirakool; วรกต สุวรรณสถิตย์; Worakot Suwansathit; เจนจิรา เพ็งแจ่ม; Janejira Pengjam; นงลักษณ์ ทับประทุม; Nongluck Thappratoom; สุกัญญา ศิริโยธา; Sukanya Siriyotha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   ข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับขณะตั้งครรภ์จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม เช่น ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ เบาหวานขณะตั้งครรภ์และทารกคลอดก่อนกำหนดและมีข้อมูลว่าการรักษาด้วยเครื่อง ...
  • การศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย 

   อติพร อิงค์สาธิต; ชัยรัตน์ ฉายากุล; อำนาจ ชัยประเสริฐ; ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์; ทวี ศิริวงศ์; พรเพ็ญ แสงถวัลย์; วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข; วรางคณา พิชัยวงศ์; ไกรวิพร เกียรติสุนทร; พงศธร คชเสนี; รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของชาติที่สำคัญ ดังนั้นสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการวิจัยในระดับประเทศใน 10 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Thai SEEK study: Screening ...
  • การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย 

   พิสิษฐ์ เวชกามา; Phisitt Vejakama; อติพร อิงค์สาธิต; Atiporn Ingsathit; Attia, John; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; Ammarin Thakkinstian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโรค (CKD progression)ในโรคไตเรื้อรังทั่วโลกยังมีจำกัดโดยเฉพาะในระยะ(CKD stage) ...
  • ผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี 

   ประเสริฐ บุญเกิด; Prasert Boongird; สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม; Somsak Laptikultham; พนิดา กฤตยภูษิตพจน์; วรรณี นิธิยานันท์; Wannee Nitiyanant; ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์; Chaicharn Deerochanawong; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; Ampica Mangklabruks; วัลยา จงเจริญประเสริฐ; Wallaya Jongjaroenprasert; สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ; Surasak Kantachuvessiri; อติพร อิงค์สาธิต; Atiporn Ingsathit; วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี; ชนิดา ปโชติการ; Chanida Pachotikarn; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ปริญญา ชำนาญ; Parinya Chamnan; วีระ มหาวนากูล; อาคม อารยาวิชานนท์; Arkom Arayawichanont; พรรณประพร โคนพันธ์; พิเชฐ หล่อวินิจนันท์; Pichet Lorwinitnan; คมสัน พิริยะกิจไพบูลย์; วิน เตชะเคหะกิจ; Win Techakehakij (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   โครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบทดลอง มีกลุ่มเปรียบเทียบและสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Randomized Control Trial) เพื่อศึกษาดูผลของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (พฤติกรรมสุขภาพ 4 พฤติกรรม ที่ 4 ระดับของกิจกรรมคือ ระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ...
  • ผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 

   ประเสริฐ บุญเกิด; สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม; พนิดา กฤตยภูษิตพจน์; วรรณี นิธิยานันท์; ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; วัลยา จงเจริญประเสริฐ; สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ; อติพร อิงค์สาธิต; วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี; ชนิดา ปโชติการ; วิชัย เอกพลากร; ปริญญา ชำนาญ; วีระ มหาวนากูล; อาคม อารยาวิชานนท์; พรรณประพร โคนพันธ์; พิเชฐ หล่อวินิจนันท์; คมสัน พิริยะกิจไพบูลย์; วิน เตชะเคหะกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   รายงานผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 มีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 2 โครงการ คือ ...