Now showing items 1-1 of 1

    • แนวทางการพัฒนาบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

      อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2556-03-02)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ