Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

   มณฑา คันฉ่อง; Montha Kanchong; ทรงวุฒิ รวมการุณ; จำเป็น ชาญชัย; อนันต์ ชูหอยทอง; ชัยพร จันทร์หอม; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีระบบข้อมูล ข่าวสารสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ โดยการพัฒนาระบบ ...
  • การศึกษาอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุการจราจร ในจังหวัดตรัง ปี2536 

   วิภา ลุ้งบ้าน; Wipha Lungban; มณฑา คันฉ่อง; พัชนี ด่านวณิช; อนันต์ ชูหอยทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1993)
   การศึกษาอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดตรัง ปี2536 การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัดตรัง เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับบุคคล เวลา สถานที่ ...
  • การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2538 

   พิกุล ดิษฐแก้ว; Pikul Distakaew; วิภา ลุ้งบ้าน; พัชนี ธรรมพานิชย์; อนันต์ ชูหอยทอง; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
   การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2438การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขนาดและความรุนแรงของปัญหา ลักษณะทางระบาด-วิทยาของผู้บาดเจ็บ สาเหตุปัจจัยเสี่ยงและการใช้เครื่องป้องกัน ตลอดจนคุณภาพของการได้รับบริการรักษาพยาบาล ...