Now showing items 1-4 of 4

  • การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับความรุนแรง 

   อภิญญา เวชยชัย; Apinya Wechayachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิด ภาพรวมของรูปแบบและระบบการจัดการ สวัสดิการสังคมด้านความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งเด็กที่ถูกกระทำและเด็กที่เป็นผู้กระทำ ทั้งในด้านการป้องกัน การพิทักษ์สิทธิ การสร้างและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคม ...
  • การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย 

   ระพีพรรณ คำหอม; Rapeephan Kamhom; จิระลักษณ์ จงสถิตย์มั่น; อภิญญา เวชยชัย; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อประเมินวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริการสวัสดิการสังคมที่ดำเนินการโดยรัฐ ...
  • การศึกษาโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน : โครงการเบี้ยยังชีพ 

   อภิญญา เวชยชัย; Apinya Wechayachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษาโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการศึกษาโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดบริการสวัสดิการสังคมในโครงการสงเคราะห์เบี ...
  • สถานภาพและบทบาทการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย 

   ยุพา วงศ์ไชย; Yupa Wongchai; ระพีพรรณ คำหอม; ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล; สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์; อภิญญา เวชยชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   สถานภาพและบทบาทการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย การศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพองค์กรภาคเอกชน วิเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาคเอกชน วิธีการศึกษาโดยแบบสอบถ ...