Now showing items 1-3 of 3

  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; Aphinan Aramrat; พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; อัญชลี สิงหเนตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือพ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือวิจัยปัญหาดังกล่าว ทั่วประเทศ โดยใช้โครงร่างการวิจัยเดียวกันใช้แบบฟอร์มและวิธีการ ...
  • พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่ 

   กนิษฐา ไทยกล้า; อภินันท์ อร่ามรัตน์; เจิมขวัญ รัชชุศานติ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553-02)
   ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่น่าจะทำการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางในการเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่รวดเร็วขึ้น และเป็นการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การเฝ้าระวังสถานภาพ อุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบของการใช้ ...
  • สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ. 2550 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; มานพ คณะโต; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; นพดล กรรณิกา; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; อุษณีย์ พึ่งปาน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11-20)
   โครงการสำรวจครัวเรือนระดับชาติเพื่อประมาณการจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีพ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการจำนวนประชากรที่เคยใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรค บุหรี่ และเครื่อง ...