Now showing items 1-3 of 3

  • การศึกษาแหล่งทุนและการกำหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยสุขภาพสำหรับประเทศไทย 

   พินทุสร เหมพิสุทธิ์; บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ; งามจิตต์ จันทรสาธิต; ภสิณี ฟูตระกูล; สุริสา รีเจริญ; อรพินท์ มุกดาดิลก; สุวรรณี อัศวกุลชัย; กัญจนา ติษยาธิคม; เพ็ญศรี ตรามีคุณ; จารุณี จันทร์เพชร; หทัยรัตน์ คงสืบ; สายชล สู่สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   งานวิจัยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสภาวะการณ์ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง สำหรับประเทศไทย มีข้อจำกัดในการส่งเสริมการวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งปริมาณและงบประมาณ ...
  • หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ 

   นิตยา จันทร์เรือง มหาผล; อรพินท์ มุกดาดิลก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-09)
   หรรษาคดีเล่มนี้ เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่ว่าความจริงอันน่ากลัวของโรคเบาหวานโรคเรื้อรัง อันตรายที่กำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว จะถูกขุดคุ้ยมานำเสนอให้ผู้อ่านได้รับรู้ ซึ่งเป็นความจริงในมุมมองท ...
  • เบาหวานในไทย : บทเรียนจากนโยบายของประเทศพัฒนา 

   ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; Chaisri Supornsilpchai; นิตยา จันทร์เรือง มหาผล; Nitaya Chanruang Mahabhol; อรพินท์ มุกดาดิลก; Orapin Mookdadilok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   โรคเรื้อรังสำคัญเช่นเบาหวาน มีแนวโน้มความชุกและสร้างภาระโรคมากขึ้นในไทยและทั่วโลก ในการสำรวจพบผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคถึงร้อยละ 41 และควบคุมโรคได้เพียงร้อยละ 26 เท่านั้น คาดว่าหากมีผู้ป่วยรวม 3 ล้านคนในปี 2550 ...