Now showing items 1-5 of 5

  • การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน 

   อังสุมาลี ผลภาค; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; วิชัย เอกพลากร; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; รัชนี สรรเสริญ; Aungsumalee Pholpark; Yongyuth Pongsupap; Wichai Aekplakorn; Samrit Srithamrongsawat; Rachanee Sunsern (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุว่า ระบบสุขภาพจะต้องส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และต้องให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม แนวคิดนี้นำไปสู่ความพยายามที่จะวัดปฏิสัมพันธ์ที่เกิ ...
  • การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; อังสุมาลี ผลภาค; อาณัติ วรรณศรี; วรรณภา บำรุงเขต; Paiboon Suriyawongpaisarn; Samrit Srithamrongsawat; Pintusorn Hempisut; Boonyawee Aueasiriwon; Aungsumalee Pholpark; Arnat Wannasri; Wannapha Bamrungkhet (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), 2556-06-01)
   รายงานนี้มุ่งหมายรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของกลไกหลักในพื้นที่ที่มีสมรรถนะการดำเนินงานที่ดี เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของกลไกหลักในระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะการดำเ ...
  • การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ภัทระ แสนไชยสุริยา; สงครามชัย ลีทองดี; มุกดา สำนวนกลาง; ทัศนีย์ ญาณะ; รัชนี สรรเสริญ; เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; พัฒนาวิไล อินใหม; อังสุมาลี ผลภาค; อาณัติ วรรณศรี (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2554-09)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกองทุนสุขภาพตำบลในการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน รวมถึงกับปรับตัวในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องจากบริบทและสภาพ ...
  • การศึกษาสถานการณ์และรูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย 

   จิราลักษณ์ นนทารักษ์; Jiraluck Nontarak; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; อังสุมาลี ผลภาค; Aungsumalee Pholpark; สุรสักย์ ธไนศวรรยางกูร; Surasak Thanaisawanyangkoon; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; Boonyawee Aueasiriwon; ปิยะฉัตร สมทรง; Piyachat Somsong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-09)
   การให้บริการที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าว เป็นระบบที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและสร้างความเท่าเทียมในการรับบริการของคนต่างด้าว การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าวมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหลายประเด็นทั้งทางด ...
  • สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; อังสุมาลี ผลภาค (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04-25)